Home

Algemene Schippersbond


Algemene Schippersbond is een vereniging met jarenlange ervaring in het bijstaan van zelfstandigen met hun boekhouding en allerlei andere in te vullen documenten en vergunningen.

Onze dienstverlening

Onze leden kunnen bij ons terecht voor:


HELLO

ALGEMENE SCHIPPERSBOND V.Z.W.

Union Générale des ateliers a.s.b.l.

Vragen over eenmanszaken, vennootschappen, B.T.W. en het forfaitair regime voor binnenschippers.

-

De verzorging van de aangifte in de personen-en/of vennootschapsbelasting;


Assistentie bij het invullen van formulieren waarmee elke binnenvaartondernemer te maken krijgt, d.w.z.


- start/stopzetting/wijziging van activiteit (KBO/Sociale Kas/BTW);


- aanvragen vergunningen (vervoer afvalstoffen, BIPT, toegang tot het beroep, vakbekwaamheid, behoren tot de Belgische vloot/Rijnvaart, enz.);


- wijzigingen boorddocumenten, enz.;


In de loop van de tijd zijn we erin geslaagd een netwerk van uitstekende contacten uit te bouwen onder notarissen, bedrijfsrevisors, erkende boekhouders/fiscalisten en bank- en verzekeringsinstellingen op wie wij en daarmee ook onze leden, steeds een beroep kunnen doen.

 

We merken op dat onze dienstverlening niet ophoudt bij het einde van de actieve loopbaan van onze leden, want ook daarna kunnen zij bij ons terecht als ereleden.

Assistentie bij het invullen van formulieren/dossiers van persoonlijke aard, d.w.z.


- pensioenaanvraag/toegelaten arbeid;

- arbeidsongeschiktheid.

- studietoelagen,

- kinderbijslag, enz.

Verlening van een referentieadres en, indien gewenst, doorsturing van de briefwisseling;

-         

Ondersteuning bij contacten met banken en bij de aan-en verkoop van schepen.


 


Répondre à toute question concernant la T.V.A. et l’activité de batelier (aussi bien en régime forfaitaire qu’en société).

-

Compléter les déclarations à l’impôt (personnes physiques/sociétés)

-

Remplir des formulaires relatifs à la profession, c.-à-d


- Début/Arrêt/Changement d’activité (BCE/Caisse Sociale/TVA) ;


- Demande d’attestation/de permis (transport de déchets, IBPT, accès à la profession, certificat de capacité, appartenance à la flotte belge/rhénane, etc.) ;


- Changements des documents de bord, etc.;


Remplir des formulaires relatifs à la profession, c.-à-d


- Demande de pension/travail autorisé;

- Incapacité de travail;

- Bourses pour vos enfants;

- Allocations familiales, etc.

-

  Autorisation d’une adresse de référence à nos bureaux et, si vous souhaitez, l’envoi de votre courrier;

-       

Assistance dans vos contacts avec les banques et lors de l’achat/vente de bateaux.
Au courant des années, nous avons établi tout un réseau de bons contacts parmi les notaires, les reviseurs, les banques, expert-comptables, fiscalistes et les sociétés d’assurance que nous (et de ce fait, nos membres) pouvons consulter.

 

Nous ajoutons que notre service ne s’arrête pas à la fin de la carrière active de nos membres, car ils peuvent continuer leur affiliation et jouir de nos services en tant que membres honoraires.

Nos services